Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., WIŚNIOWSKI Sp. z o.o., FPHU WIŚNIOWSKI ANDRZEJ WIŚNIOWSKI, Mateusz Wiśniowski sp. kom. zwane dalej WIŚNIOWSKI z siedzibą 33-311 Wielogłowy 153/ ul. Jana Pawła II 38, 33-300 Nowy Sącz.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wisniowski.pl pod numerem telefonu +48 18 44 77 111 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@wisniowski.pl, pod numerem telefonu + 48 667 566 649 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Polityka cookies

,,Niniejszą stroną internetową zarządza WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (dalej WIŚNIOWSKI) z siedzibą w  Wielogłowach 153, 33-311 Wielogłowy. Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies", tzw. „ciasteczka”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Co do zasady większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki „cookies”, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki „cookies”, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą wtedy działać niepoprawnie. Pliki „cookies” nie są szkodliwe, dlatego zaleca sie niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. WIŚNIOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies wysyłane przez inne strony internetowe, do których linki mogą znajdować się na niniejszej stronie internetowej.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu za pośrednictwem, którego dana osoba przegląda strony internetowe, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników ( m.in. komputerach, laptopach, smartfonach, tabletach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. ,,Cookies’’ nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie w urządzeniu Użytkownika końcowego. ,,Cookies’’ ze strony internetowej operatora może odczytać wyłącznie operator.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Czy pliki „cookies” zawierają dane identyfikujące tożsamość Użytkownika?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez ,,cookies’’. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu Cookies mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanym przez Użytkowników podanymi przez Użytkowników przy rejestracji. W takim wypadku zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja). Do realizacji celów wskazanych powyżej Operator może współpracować z partnerami biznesowymi np. reklamodawcami, firmami badawczymi, dostawcami aplikacji.

Rodzaje i typy "cookies" używane na stronach internetowych operatora:

Używanie dwóch rodzajów Cookies – sesyjnych i stałych. Cookies sesyjne (session cookies) pozostają w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron internetowych operatora. Natomiast Cookies stałe (persistent cookies) pozostają tak długo na urządzeniu Użytkownika jak długo mają ustawioną żywotność lub do momentu kiedy zostaną przez Użytkownika usunięte. Jeżeli chodzi o typy Cookies to operator wykorzystuje m.in.: - Cookies konieczne do prawidłowego działania strony tzw. ,,niezbędne’’ – pozwalają Użytkownikowi swobodnie poruszać się po stronie Operatora oraz używać poszczególnych elementów. - Cookies poprawiające wydajność tzw. ,,wydajnościowe’’ – zbierają informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron operatora, poprzez identyfikacje obszarów które odwiedzał, czasu jaki na nim spędził oraz utrudnieniach w postaci komunikatów o błędach. - Cookies poprawiające funkcjonalność tzw. ,, funkcjonalne’’ – zapamiętują ustawienia i wybory Użytkownika, personalizują ustawienia treści i usługi. - Cookies reklamowe – dzięki nim Użytkownik ma dostarczone reklamy odpowiadające jego preferencjom.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików ,,cookies’’ to należy zmienić ustawienia urządzenia końcowego w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej) lub na stronie jej producenta. Jednocześnie informujemy, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej operatora.

Okres przechowywania plików cookies

Pliki cookies z których obecnie korzystna niniejsza strona są przechowywane na urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru

Osobą powołaną przez WIŚNIOWSKI do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod nr tel.: + 48 667 566 649, listownie na adres; 33-311 Wielogłowy 153 i adresem e-mail: iod@wisniowski.pl

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na stronie https://www.wisniowski.pl/polityka-prywatnosci

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.’’

Czyste Powietrze

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu współpracy w związku z programem Czyste Powietrze, kontaktu i prowadzenia korespondencji z WIŚNIOWSKI w związku z powyższym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem WIŚNIOWSKI jest prowadzenie korespondencji oraz współpraca w ramach programu Czyste Powietrze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą  przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI. Ponadto WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji prowadzenia korespondencji i ewentualnej współpracy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji.

Dostawcy

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji zamówionego kontaktu w związku ze współpracą, a to dostawą – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość kontaktu w związku ze współpracą. 

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po realizacji działań w związku z którymi dane zostały przetworzone.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działań związanych z dostawą.

Infolinia

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem informacji w ramach korzystania z usług naszej Infolinii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielnie informacji osobom, które korzystając z usługi Infolinii wystąpiły do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku złożenia zamówienia, dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie marketingu podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych produktów lub usług.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia informacji w ramach korzystania z usługi Infolinii oraz realizacji złożonego zamówienia.Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.Dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a także w celach archiwizacyjnych i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – przez okres wynikający z przepisów prawa.W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu szereg prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem WIŚNIOWSKI – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Kontakt - Poradnik

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wysłaniem do Pani/pana poradnika – materiału marketingowego drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres email i/lub przesyłanie informacji o charakterze marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych w celu otrzymania poradnika a to informacji o charakterze marketingowym jest art. 6 ust. 1 lit. b/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki poradnika - informacji o charakterze marketingowym. Przetwarzanie odbywać się będzie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego aby mogła Pani/Pan otrzymać  od nas poradnik – materiał marketingowy w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Korespondencja

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu współpracy i prowadzenia korespondencji z WIŚNIOWSKI.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem WIŚNIOWSKI jest prowadzenie korespondencji oraz współpraca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą  przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI. Ponadto WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji prowadzenia korespondencji i ewentualnej współpracy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji.

Księgowość

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem prawidłowego wystawienia faktury VAT. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221) w związku z art.   6 ust 1 pkt c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej ,,RODO’’).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)oraz na podstawie  art. 70 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa a następnie będą archiwizowane.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl  bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

Marketing

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wysłaniem do Pani/pana Newslettera drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres email i/lub przesyłanie informacji o charakterze marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych w celu otrzymania Newslettera i/lub informacji o charakterze marketingowym jest art. 6 ust. 1 lit. b/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki Newslettera i/lub przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Przetwarzanie odbywać się będzie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl .

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego aby mogła Pani/Pan otrzymywać od nas Newsletter lub/ jak również informacji marketingowych.

Monitoring wizyjny

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące Pani/Pana wizerunek, będą przetwarzane w celu zabezpieczenia osób, mienia oraz interesów WIŚNIOWSKI. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia , kontrola procesu produkcji, ochrona tajemnicy informacji oraz dobre imię WIŚNIOWSKI oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy (art. 22 (2) § 1 Kodeksu Pracy).

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej jak przez okres nieprzekraczający 30dni od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub WIŚNIOWSKI powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych

WIŚNIOWSKI będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców usług w zakresie serwisowania i usuwania awarii kamer video. WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Reklamacja

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, jaką skierował/a Pani/Pan do WIŚNIOWSKI. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu Pani/Pana reklamacji.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozpatrywania reklamacji, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI, w tym w razie konieczności dostawcom WIŚNIOWSKI.  Ponadto WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl  bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.

Rekrutacja

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez Wiśniowski Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu WIŚNIOWSKI przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres przez który dane będą przechowywane

WIŚNIOWSKI będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji. 

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI, w tym w razie konieczności dostawcom WIŚNIOWSKI.  Ponadto WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl  bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Sklep internetowy

Sklep internetowy - zamówienie

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana zamówienia przez Wiśniowski. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz a) RODO. Obowiązkiem prawnym jest wystawienie i przechowywania dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) oraz obsługa i realizacja ewentualnych reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, zaś brak podania uniemożliwi realizacje Twojego zamówienia.

Wiśniowski będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Wiśniowski. Ponadto Wiśniowski będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania złożonego przez Panią/Pana zamówienia, a także dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny, tj. nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykonanie zamówienia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie przysługują prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:Inspektor Ochrony Danych, Tel.: + 48 18 44 77 111, e-mail: iod@wisniowski.pl Wiśniowski z siedzibą w Wielogłowach, adres: Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy.

Sklep internetowy - newsletter i marketing

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wysłaniem do Pani/pana Newslettera drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres email i/lub przesyłanie informacji o charakterze marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych w celu otrzymania Newslettera i/lub informacji o charakterze marketingowym jest art. 6 ust. 1 lit. b/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki Newslettera i/lub przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Przetwarzanie odbywać się będzie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego aby mogła Pani/Pan otrzymywać od nas Newsletter w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy - reklamacja/odstąpienie

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji lub prawa do odstąpienia od umowy, jaką skierował/a Pani/Pan do WIŚNIOWSKI. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu Pani/Pana reklamacji lub prawa do odstąpienia od umowy.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozpatrywania reklamacji lub prawa odstąpienia od umowy, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI, w tym w razie konieczności dostawcom WIŚNIOWSKI. Ponadto WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji lub skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy.

Sklep internetowy - zwrot

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia prawa do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym, jaką skierował/a Pani/Pan do WIŚNIOWSKI. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu Pani/Pana prawa do zwrotu towaru.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas przysługującego prawa do zwrotu, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie prawa do zwrotu towaru.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI, w tym w razie konieczności dostawcom WIŚNIOWSKI. Ponadto WIŚNIOWSKI będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana prawa do zwrotu towaru, jak również przysługujących z tego tytułu roszczeń.

Sklep internetowy - kontakt

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu.Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z przedstawicielem WIŚNIOWSKI.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Udział w szkoleniu montażowym

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana  dane będą przetwarzane w związku z udziałem w szkoleniu  montażowym w Centrum Szkolenia WIŚNIOWSKI. Podstawą przetwarzania przez WIŚNIOWSKI Państwa danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu montażowym w Centrum Szkolenia WIŚNIOWSKI jest  art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapoznanie się osób wchodzących na teren zakładu z zasadami  obowiązującymi na terenie firmy WIŚNIOWSKI oraz w celach marketingowych o ile wyrażą Państwo na nie zgodę. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

WIŚNIOWSKI będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat licząc od dnia, w którym  nastąpiło zakończenie szkolenia.  Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych to będzie się odbywało do czasu wycofania Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych

WIŚNIOWSKI  będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI Podmioty którym powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Państwa danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym WIŚNIOWSKI powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z WIŚNIOWSKI Państwa dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. WIŚNIOWSKI nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WIŚNIOWSKI chyba, że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Państwa z WIŚNIOWSKI. 

Przekazywanie danych poza EOG

Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, WIŚNIOWSKI stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach udziału w szkoleniu montażowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego szkolenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

WIŚNIOWSKI Service Care

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionego kontaktu w związku z zainteresowaniem programem WIŚNIOWSKI Service Care – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolnen

Wizyty w firmie

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:W celu wizyty – spotkania w siedzibie – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora w celu ewidencji osób przebywających w siedzibie firmy, jak również ze względów bezpieczeństwa.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po realizacji celu w jaki pozostały pozyskane.Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe jednakże tylko i wyłącznie w zakresie celu w jakim zostały pozyskane.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres iod@wisniowski.pl bądź kontaktując się z przedstawicielem WIŚNIOWSKI.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach wizyty w firmie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej.Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.